ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
22 มิ.ย. 65 กิจกรรมการต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนแม่พริกวิทยานำนักเรียนจำนวน ๑๐๐ คนเข้าร่วมโครงการของอำเภอแม่พริกในการรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 
หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่พริก กลุ่มงานกิจการนักเรียน/คณะกรรมการต่อต้านยาเสพติด
16 มิ.ย. 65 อบรมเยาวชนแกนนำ
โรงพยาบาลแม่พริก จัดอบรมเยาวชนแกนนำจำนวน ๕๐ คน เพื่อให้รู้ถึงพิษภัยยาเสพติดให้โทษ
ห้องโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มงานกิจการนักเรียน/คณะกรรมการ
15 มิ.ย. 65 อบรมสภานักเรียน
โรงเรียนจัดอบรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
ห้องโสตทัศนูปกรณ์ งานกิจการนักเรียน/คณะกรรมการ
15 มิ.ย. 65 ฉีดวัคซีนเข็มสามให้กับนักเรียน
โรงพยาบาลแม่พริกได้ให้ความอนุเคราะห์เข้มาฉีดวัคซีนแก่นักเรียนกลุ่มที่สมัครใจขอรับการฉีดเข็มสาม
ใต้ถุนอาคาร๒ กลุ่มบริหารงานทั่วไป/งานอนามัยโรงเรียน
09 มิ.ย. 65 กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา2565
โรงเรียนแม่พริกวิทยา ได้จัดให้มีกิจกรรมวันไหว้ครู ในภาคเช้าของวันที่ ๙ มิถุนายนนี้
หอประชุมของโรงเรียน งานกิจการนักเรียน/คณะกรรมการ
08 มิ.ย. 65 ประชุมผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน ครั้งที่1/2565
โรงเรียนแม่พริกวิทยา โดยนายเสน่ห์ สายต่างใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการรถรับส่งนักเรียน และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางการให้บริการรถรับส่งนักเรียน พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและสภาพปัญหา เะื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียน  
ห้องประชุมกาสะลอง กลุ่มบริหารงนทั่วไป
03 มิ.ย. 65 เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
โรงเรียนเข้าร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของราชินีในรัชกาลปัจจุบัน ภาคเช้าทำพิธีตักบาตรและภาคกลางคืนถวายพานพุ่มฯ
หอระชุมที่ว่าการอำเภอแม่พริก คณะครูและบุคลากรทุกท่าน(ตัวแทน)
02 มิ.ย. 65 พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของราชินี
ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๖๕ โรงเรียนจะจดกิจกรรมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของราชินี 
ใต้ถุนอาคารสอง งานกิจการนักเรียน/คณะกรรมการ
25 พ.ค. 65 กิจกรรมเปิดกองลูกเสือ
คาบลูกเสือ ทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดพิธีเปิดกองลูกเสือ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
สนามกีฬา หน้าอาคาร๑ หัวหน้ากิจกรรมนักเรียนและคณะผู้กำกับ รองผู้กำกับฯ
24 พ.ค. 65 ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับบ.เฉาก๋วยชากังราวจำกัด
โรงเรียนทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนาผู้เรียนตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษา
โดยคณะกรรมการของบริษัทเฉาก๋วยชากังราวจำกัด ให้การสนับสนุนโครงการฯ
ห้องโสตทัศนูปกรณ์ รองศรีวรรณ อุทธาเครือและคณะ
17 พ.ค. 65 เปิดภาคเรียนที่ 1/2565
โรงเรียนเปิดภาคเรียน วันแรก  
โรงเรียนแม่พริกวิทยา คณะครูและบุคลากรทุกท่าน
02 พ.ค. 65 คณะครูปฏิบัติหน้าที่วันแรก
โรงเรียนเปิดทำการ วันแรกโดยคณะครูทุกท่านมาปฏิบัติหน้าเต็มเวลาวันแรกและลงชื่อปฏิบัติงาน
โรงเรียนแม่พริกวิทยา คณะครูและบุคลากรทุกท่าน