ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
18
20
38
2
มัธยมศึกษาปีที่ 2
14
22
36
2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
24
16
40
2
รวมมัธยมต้น
56
58
114
6
มัธยมศึกษาปีที่ 4
20
24
44
3
มัธยมศึกษาปีที่ 5
18
27
45
3
มัธยมศึกษาปีที่ 6
13
27
40
3
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
51
78
129
9
รวมทั้งหมด
107
136
243
15
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564