ครูเกษียณในปีการศึกษานี้
ครูเกษียณในปีการศึกษานี้
นายปรีชา  หล้ามะโน