ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเสน่ห์สายต่างใจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2564-ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 0909509869​
อีเมล์ : Sanayedu@gmail.com​
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ศักดิ์ อบหอม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2557-2564
ชื่อ-นามสกุล : นายสายัณห์ พรมใส
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2554-2556
ชื่อ-นามสกุล : นายภูริต คันธชุมภู
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2550-2554
ชื่อ-นามสกุล : นายมนัส ทาสุรินทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2544-2550
ชื่อ-นามสกุล : นายทั่น ตากัน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2542-2543
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรจง พฤกษะศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2537-2542
ชื่อ-นามสกุล : นายวิจารณ์ สมมะโน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2529-2537
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.อุดม สุริยาเดช
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2522-2529
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิม กลิ่นกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2520-2522
ชื่อ-นามสกุล : นายจันทร์ จักรกฤษณ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2518-2520
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.อุดม สุริยาเดช
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2517-2518
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ บุญมัติ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2516-2517