กลุ่มสาระฯภาษาไทย

น.ส.นงลักษณ์ คำพรหม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0627088728
อีเมล์ : nonglakk47@gmail.com

น.ส.กุลธิดา หล้ามะณี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น