กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวิภาพร สิทธิกัน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 054299270

น.ส.สุนิสา วางมือ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น
เบอร์โทร : 0806806373
อีเมล์ : aom_sunisa_359@hotmail.com