นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายพนาวุธ อินชูพงษ์

หัวหน้านักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครูประจำชั้น

นายคณิน ใจฟู
ครูประจำชั้น

น.ส.ชุติกาญจน์ ถุงวิชา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0994541617
อีเมล์ : marchutikan@hotmail.com

น.ส.สิริยากร พุกกล้าแข็ง
ครูประจำชั้น

น.ส.กาญจนา สืบนันตา
ครูประจำชั้น

น.ส.ฐาปนี สิทธิกัน
ครูประจำชั้น

น.ส.ณพัชชนันท์ จันทราช
ครูประจำชั้น

น.ส.อนัญญา สุยะยอด
ครูประจำชั้น

น.ส.ศิริฟาง แก้วมูล
ครูประจำชั้น

น.ส.ณัฐจิรา หน่อไชย
ครูประจำชั้น

น.ส.พิมรภัส มาหล้า
ครูประจำชั้น

น.ส.อรุณทิพย์ มุ่งเหมือย
ครูประจำชั้น