กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

น.ส.รุจิธร ศรีวิชัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น
เบอร์โทร : 0619569866
อีเมล์ : newpoohpopular@gmail.com

นายวสันต์ แสนตา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น

น.ส.สุวิมลวดี คนฟู
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น

น.ส.นันทินี สายอุปราช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น
เบอร์โทร : 0861982828
อีเมล์ : nuntinee2828@gmail.com