กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวรุจิธร ศรีวิชัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0619569866
อีเมล์ : newpoohpopular@gmail.com

นายวสันต์ แสนตา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวธัญญภัสร์ ประทีปเศวตวัชร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2