คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พันตำรวจโทพิมล คงทอง
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายเสน่ห์ สายต่างใจ
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : พระครูประพัฒน์กิจจานุกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย บุญมาวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชัย สายด้วง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุวพี สุวรรณมณี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นางอิฐชยาพร ภิรมณ์ไกรภักดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายอาทิตย์ ปันโย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรทิพย์ โพธาชัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -