คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววีรญา เพี้ยนผล
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 082-1923052
อีเมล์ : cinjung18@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐณิชา หมอปาร้า
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 093-2526950
อีเมล์ : natnichamo62@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุธาศินี ท่าสะออน
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 092-9892536
อีเมล์ : beam0864655869@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปานตะวัน คำภิระเตรียมวงศ์
ตำแหน่ง : รองฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 064-9722693
อีเมล์ : ่janchuu.12@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสิริยากร ดอนหล้า
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ (งานประเมินผล)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 097-9607750
อีเมล์ : siriyakornxkst@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสกุนกานต์ เครือฟอง
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ (งานประเมินผล)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 083-0726500
อีเมล์ : sakunkan42548@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายสรวิศ สายโอ๊ะ
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ (งานประเมินผล)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 098-8042414
อีเมล์ : sorawitsaio@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรดนย์ เม่นใจหนัก
ตำแหน่ง : รองฝ่ายบริหารงานกิจการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 092-9482730
อีเมล์ : Mark170648@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสาธิดา ทองไชย
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารกิจการ (งานกิจกรรม)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 062-2270259
อีเมล์ : sathidathongchai02@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชลธิชา อินทะหนัก
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารกิจการ (งานกิจกรรม)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 083-6049893
อีเมล์ : tong222830@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภกรณ์ แดงสาย
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารกิจการ (งานระเบียบวินัยและรับเรื่องร้องทุกข์)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 082-1813206
อีเมล์ : Supakornfrom2548@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายรัฐภูมิ กาวิลตา
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารกิจการ (งานระเบียบวินัยและรับเรื่องร้องทุกข์)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 061-3256681
อีเมล์ : rattapoomzferm@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริพรรณ ปัญญาพูล
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารกิจการ (งานคณะสี)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 061-5573548
อีเมล์ : siripanpanyapool@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฐิติวรดาวรรณ กันตาวงศ์
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารกิจการ (งานคณะสี)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 065-8515316
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิชชาพร พรมปาวงศ์
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารกิจการ (งานสันทนาการ)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 098-56215659
อีเมล์ : Pichchapron.88@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณภัสสร มุ่งเหมือย
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารงานกิจการ (งานห้องเรียน)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 082-6326216
อีเมล์ : moongmoei@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวขวัญชนก ด้วงทอง
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารกิจการ (งานห้องเรียน)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 080-3081707
อีเมล์ : katttttttttt2548@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธิติมา ทาวงศ์ยศ
ตำแหน่ง : รองฝ่ายบริหารงบประมาณ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 063-6725092
อีเมล์ : thitimajibjoy679@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชลดา ปูยอดเครือ
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารงบประมาณ (งานพัสดุและครุภัณฑ์)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 061-4686674
อีเมล์ : chonladaputoyrea@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธิดารัตน์ พุทธิมา
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารงบประมาณ (งานพัสดุและครุภัณฑ์)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 098-9219743
อีเมล์ : thidaratphuttima.5248@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายนวพล พุ่มเทียน
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารงบประมาณ (งานพัสดุและครุภัณฑ์)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 097-9438476
อีเมล์ : newxlike007@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายภูตะวัน ฮ่อธิวงศ์
ตำแหน่ง : รองฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 061-4197874
อีเมล์ : phutawan1234@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพุทธิดา พานสายตา
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (งานประชาสัมพันธ์)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 096-9121104
อีเมล์ : Phutthida8308@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณิชารีย์ ชัยหมอน
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (งานประชาสัมพันธ์)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 087-0993353
อีเมล์ : nicharee14729@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปิยวดี ยอดสาย
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (งานสวัสดิการ)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 093-2626910
อีเมล์ : earnpiyathida09@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพีรดา แก้วเสน
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (งานสวัสดิการ)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 093-2543968
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชุติกาญจน์ เพ็งชาวนา
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (งานสวัสดิการ)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 098-8090802
ชื่อ-นามสกุล : นายเสฏฐวุฒิ ทาริยะหนัก
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 096-0011235
ชื่อ-นามสกุล : นายธนกร ศรีมันตะ
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 062-1488299
อีเมล์ : 0801229591net@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฐิดาพร กันสา
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 093-3066552
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษดา บุญมาสาย
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (งานเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 063-1250094
อีเมล์ : kvsdabuymasay52@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายอัคพล วงศ์ชัย
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (งานเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์)
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 092-7402732
อีเมล์ : artlnwzaakkpol98@gmail.com